ביווריה

ביווריה הינו תכשיר לקטילת מיגון חרקים.

התכשיר מכיל פטריה אנטומופתוגנית, Beauveria bassiana , הקטלנית לדרגות התפתחות שונות של החרקים.

ביווריה אינו פוגע באויבים טבעיים, ללא שאריות בתוצרת החקלאית ומתאים להדברה משולבת.

לשימוש בירקות ובתבלינים.

מורשה לחקלאות האורגנית.