רימילור סס נמר RimiLur Sas Hanamer

נדיפית המכילה פרומון לבלבול זכרי סס הנמר. הפרומון שמתנדף גורם לזכרי סס הנמר לקושי במציאת הנקבה ועקב כך להפחתה בהזדווגויות בשטח המטופל.