Tag Archive for: Insects

בקתוש

התכשיר הינו תרכיז מיקרוביאלי לקטילת זחלי יתושים. התכשיר פועל כרעל קיבה לקטילת זחלי יתושים במקוויי מים.

אודם

לקטילת תיקנים נמלים וחרקים זוחלים אחרים, לקטילת יתושים בוגרים. תכשיר המכיל שילוב מנצח של 4% ביפנטרין (פרטרואיד) ו-5% אימידאקלופריד (נאוניקוטאיד)…

רימילור טוטה

נדיפית המכילה פרומון לבלבול זכרי טוטה אבסולוטה (עש העגבנייה). הפרומון שמתנדף, גורם לזכרי העש לקושי במציאת הנקבה ועקב כך להפחתה בהזדווגויות…

ביווריה

ביווריה הינו תכשיר לקטילת מיגון חרקים. התכשיר מכיל פטריה אנטומופתוגנית, Beauveria bassiana , הקטלנית לדרגות התפתחות שונות של החרקים. ביווריה…

רימילור סס נמר RimiLur Sas Hanamer

נדיפית המכילה פרומון לבלבול זכרי סס הנמר. הפרומון שמתנדף גורם לזכרי סס הנמר לקושי במציאת הנקבה ועקב כך להפחתה בהזדווגויות בשטח המט…

רימילור אשכול RimiLur Eshkol

נדיפית המכילה פרומון לבלבול זכרי עש האשכול. הפרומון שמתנדף גורם לזכרי העש לקושי במציאת הנקבה ועקב כך להפחתה בהזדווגויות בשטח המטופ…

פורסטאר Fourstar

תכשיר מיקרוביאלי בצורת בלוק לקטילת זחלי יתושים במקווי מים נקיים ובעלי עומס אורגני רב. התכשיר מכיל שתי סוגי בצליוס המונעים התפתחות תנגודת.…

אקואטיין Aquatain

תכשיר סיליקוני ייחודי המשמש לקטילת זחלי יתושים במקווי מים ונחלים. התכשיר קוטל את זחלי היתושים באופן מכני ע"י יצירת קרום סיליקוני חד שכבתי…

סיפרין Siperin 20

סיפרין 20 מיועד לקטילת מגוון גדול של מזיקים בגד"ש, ירקות ומטעים.

אקסמייט Xmite

אקסמייט לקטילת אקריות. יעיל בקטילת כל דרגות האקריות. אינו פוגע באויבים טבעיים ומתאים להדברה משולבת. לשימוש בירקות, במטעים, בתבלינים…